การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คำชี้แจง

ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัด สำนักวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2563-5252 ต่อ 5017,5018 โทร และ 089-930-0305
สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
หรือ E-mail address: wturesearch.ac.th@gmail.com

© 2014 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.

 เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150