คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ผลงาน

บทบาทพยาบาลกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดย - อาจารย์ ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์, อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี
แหล่งเผยแพร่ - วารสารพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัยปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

อ่านบทความ

บทบาทพยาบาลกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในภาวะไตวายเฉียบพลัน

โดย - อาจารย์ ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์, อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี
แหล่งเผยแพร่ - วารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

อ่านบทความ

Buddhist Wisdom Health Care: Identities in the Cultural Geography of the ASEAN Community

โดย : อาจารย์นิภาภัทรอยู่พุ่ม
แหล่งเผยแพร่ : วารสารการศึกษาพุทธศาสนาศาสนาระหว่างประเทศ JIBS Vol.7; ธันวาคม 2559
กลุ่มสาขาวิชา: การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อ่านบทความ

การศึกษาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าเชิงสังคมและวัฒนธรรมในผู้สูงอายุ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดย อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร, อาจารย์จุลจีรา จันทะลุคุณ, อาจารย์จารุภา แซ่ฮ่อ
แหล่งเผยแพร่ - วารสารมฉก. วิชาการปีที่ 20 ฉบับที่ 40 มกราคม - มิถุนายน 2560
กลุ่มสาขาวิชา - การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อ่านบทความ

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น