คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย

โครงการใส่ใจ รักษ์สุขภาพ ของสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม โครงการใส่ใจ รักษ์สุขภาพ ของสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านมะค่าใต้ วันที่ 11 มีค.65

โครงการสื่ออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง

โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล รูปแบบ New Normal

โครงการเพลงกันตรึมป้องกันโรคซึมเศร้า

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

1.โครงการ วัยใส ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ รูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)

โครงการ วัยใส ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ รูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น พัฒนาการวัยรุ่น โภชนาการในวัยรุ่น เพศศึกษารอบด้าน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทักษะชีวิต
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ เพื่อให้มีสุขภาวะในชีวิต

2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกระบวนการพยาบาลตามรูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกระบวนการพยาบาลตามรูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ชุมชนตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน โดยประยุกต์ใช้ตามหลักการกระบวนการพยาบาลชุมชน
2.เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3.เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
4.เพื่อการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ และอีสานใต้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย มีการสอดแทรกองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม เข้าไปในเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ในกิจกรรม การออกกำลังกายยืดเหยียดประยุกต์ท่ารำอัปสรากับผ้าขาวม้า และบทเพลงอีสานใต้ (กันตรึม)

3.โครงการเพลงกันตรึม กันซึมเศร้า ในสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตำบลโกรกขี้หนู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการเพลงกันตรึม กันซึมเศร้า ในสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตำบลโกรกขี้หนู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าโดยใช้เพลงกันตรึม
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ประชาชนตำบลโกรกขี้หนูได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า

4. โครงการเด็กไทยก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม (ในสถานการณ์โควิด-19)

โครงการเด็กไทยก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม (ในสถานการณ์โควิด-19) วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ในเด็กวัยเรียน
2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตมากขึ้น

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น