คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการบริการวิชาการของสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช จัดโครงการเพลงกันตรึมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการประเมินสุขภาพ วันที่ 19 ธันวาคม พศ. 2566 ณ วัดสว่างศรี (ม่วงใต้) ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบูรณาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจภาพรวมของโครงการระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65

303508_0.jpg__PID:f8261b52-ff92-4df6-a62b-73ccbb1a058e
303514_0.jpg__PID:a7eff826-1b52-4f92-bdf6-e62b73ccbb1a
303509_0.jpg__PID:261b52ff-923d-46e6-ab73-ccbb1a058ede
303510_0.jpg__PID:1b52ff92-3df6-462b-b3cc-bb1a058ede96
303512_0.jpg__PID:52ff923d-f6e6-4b73-8cbb-1a058ede9607
303513_0.jpg__PID:ff923df6-e62b-43cc-bb1a-058ede9607a1

โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้จัดบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแล (caregiver) ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ร่วมกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยสอดแทรกการให้ความรู้และวิธีการประกอบอาหารพื้นเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายสอและ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

310798_0.jpg__PID:58c19dda-c49b-419a-a243-4d0054fa424f
310799_0.jpg__PID:c19ddac4-9b81-4a62-834d-0054fa424f11
310800_0.jpg__PID:9ddac49b-819a-4243-8d00-54fa424f110b
310801_0.jpg__PID:dac49b81-9a62-434d-8054-fa424f110bed
310802_0.jpg__PID:c49b819a-6243-4d00-94fa-424f110beddc
310803_0.jpg__PID:9b819a62-434d-4054-ba42-4f110beddcfe

โครงการสร้างเสริมสุขภาพในการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล

สาขาการพยาบาลชุมชน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพในการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้กระบวนการพยาบาล โดยบูรณาการกับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน, งานวิจัย และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้ผ้าพื้นเมือง บทเพลงอีสานใต้ ประยุกต์ท่ารำอัปสราในการออกกำลังการยืดเหยียด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ชุมชนตำบลอิสาณ ตำบลกระสัง ตำบลหนองตาด และตำบลปราสาท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการฯ 4.24 (ระดับดี)

271386_0.jpg__PID:db510791-27a4-4390-8e30-8cf42c2777ab
271391_0.jpg__PID:a1db5107-9127-4403-90ce-308cf42c2777
271389_0.jpg__PID:f52fa1db-5107-4127-a403-90ce308cf42c
271389_0.jpg__PID:f52fa1db-5107-4127-a403-90ce308cf42c
271388_0.jpg__PID:3cf52fa1-db51-4791-a7a4-0390ce308cf4
271387_0.jpg__PID:dd3cf52f-a1db-4107-9127-a40390ce308c

โครงการวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธุ์

สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส เข้าใจเรื่องเพศ เรียนรู้ป้องกันเอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธุ์ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการฯ 4.12 (ระดับดี)

269195_0.jpg__PID:66a5b27d-e2ee-4de1-a176-e030e956e537
269200_0.jpg__PID:eefde1e1-76e0-40e9-96e5-378e7c9123d4
269198_0.jpg__PID:7de2eefd-e1e1-46e0-b0e9-56e5378e7c91
269199_0.jpg__PID:e2eefde1-e176-4030-a956-e5378e7c9123
269197_0.jpg__PID:b27de2ee-fde1-4176-a030-e956e5378e7c
269196_0.jpg__PID:a5b27de2-eefd-41e1-b6e0-30e956e5378e

โครงการสื่อออนไลน์ในมือพี่ลดบุหรี่ให้บ้านน้อง

สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จัดโครงการสื่อออนไลน์ในมือพี่ลดบุหรี่ให้บ้านน้อง โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้คำสอยเกี่ยวกับบุหรี่ มาสอดแทรกความรู้ ณ คลิกนิกเด็กดี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที 14 พฤศจิกายน 2566

285098.jpg__PID:0b1afee4-901c-460e-af2d-72baf799c9b5
285099.jpg__PID:e4901cb6-0e2f-4d72-baf7-99c9b51893c3
285095.jpg__PID:fee4901c-b60e-4f2d-b2ba-f799c9b51893
285094.jpg__PID:110e0b1a-fee4-401c-b60e-2f2d72baf799
285097.jpg__PID:0e0b1afe-e490-4cb6-8e2f-2d72baf799c9
285096.jpg__PID:1afee490-1cb6-4e2f-ad72-baf799c9b518

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวาย

โครงการใส่ใจ รักษ์สุขภาพ ของสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม โครงการใส่ใจ รักษ์สุขภาพ ของสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านมะค่าใต้ วันที่ 11 มีค.65

โครงการสื่ออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง

โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล รูปแบบ New Normal

โครงการเพลงกันตรึมป้องกันโรคซึมเศร้า

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

1.โครงการ วัยใส ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ รูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)

โครงการ วัยใส ใส่ใจ รักษ์สุขภาพ รูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สถานที่จัด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น พัฒนาการวัยรุ่น โภชนาการในวัยรุ่น เพศศึกษารอบด้าน การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทักษะชีวิต
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ เพื่อให้มีสุขภาวะในชีวิต

2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกระบวนการพยาบาลตามรูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกระบวนการพยาบาลตามรูปแบบ New Normal (ในสถานการณ์โควิด-19)ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ชุมชนตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน โดยประยุกต์ใช้ตามหลักการกระบวนการพยาบาลชุมชน
2.เพื่อให้ชุมชนมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3.เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
4.เพื่อการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ และอีสานใต้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย มีการสอดแทรกองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียม วิธีปฏิบัติและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม เข้าไปในเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ในกิจกรรม การออกกำลังกายยืดเหยียดประยุกต์ท่ารำอัปสรากับผ้าขาวม้า และบทเพลงอีสานใต้ (กันตรึม)

3.โครงการเพลงกันตรึม กันซึมเศร้า ในสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตำบลโกรกขี้หนู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการเพลงกันตรึม กันซึมเศร้า ในสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตำบลโกรกขี้หนู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าโดยใช้เพลงกันตรึม
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง
4. เพื่อให้ประชาชนตำบลโกรกขี้หนูได้รับการคัดกรองโรคซึมเศร้า

4. โครงการเด็กไทยก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม (ในสถานการณ์โควิด-19)

โครงการเด็กไทยก้าวไกล ใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม (ในสถานการณ์โควิด-19) วันที่ 15 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสร้างเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ในเด็กวัยเรียน
2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตมากขึ้น

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น