คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา 2563

1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (ดำเนินโครงการวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตร่วมแสดงการรำในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2563
รวมกับชุมชนบ้านยาง จ.บุรีรัมย์

          2.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ดำเนินโครงการวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564)

   คณบดี คณาจารย์ นิสิต บุคคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564ร่วมทำบุญพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปพร้อมกับรดน้ำขอพรผู้อาวุโส

         3.กิจกรรมการสวดมนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริธรรม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมที่ช่วยธำรงค์ไว้ซึ่งการกราบ ไหว้ และช่วยส่งเสริมให้นิสิตทุกชั้นปีมีสมาธิในการเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ ช่วงเวลา 18.00 -18.30 น. (ดำเนินกิจกรรมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น