คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ระบบบริการการศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนการสอนในระบบปกติ

ปฏิทินการศึกษา

ตารางเรียน

 • ชั้นปีที่ 1 
 • ชั้นปีที่ 2 
 • ชั้นปีที่ 3 
 • ชั้นปีที่ 4

ตารางเรียน

 • ชั้นปีที่ 1 
 • ชั้นปีที่ 2 
 • ชั้นปีที่ 3 
 • ชั้นปีที่ 4

ตารางสอบปลายภาค 2/2562

กำหนดการสอบประจำภาคการศึกษา2/2562 สำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 

ตารางสอบปลายภาค 2/2562

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1/2560

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามรายวิชา ชั้นปีที่ 1

 • SN 1101 ชีวเพื่อการพยาบาล
 • SN 1102 ชีวเคมี 
 • SN 1103 การเจริญเติบโตและพัฒนาการฯ 
 • SN 1104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 
 • TH 1001 ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร 
 • SO 1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
 •  EN 1001 ภาษาอังกฤษ 1
 • NS 1406 การพัฒนากระบวนการคิดฯ

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามรายวิชา ชั้นปีที่ 2

 • EN 1001 ภาษาอังกฤษ 1
 • NS 2204 การสร้างเสริมสุขภาพ 
 • SN 2111 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
 • NS 2205 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
 • NS 2206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 • SO 1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
 • NS 2301 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามรายวิชา ชั้นปีที่ 3

 • NS 3211 การพยาบาลมารดา ทารกฯ 2
 • NS 3212 สารสนเทศทางการพยาบาล 
 • NS 3213 การพยาบาลจิตเวช 
 • NS 3214 การพยาบาลชุมชน 1 
 • NS 3304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ 2 
 • NS 3305 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกฯ

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามรายวิชา ชั้นปีที่ 4

 • NS 4218 จริยศาสตร์และกฎหมายฯ 
 • NS 4219 การวิจัยทางการพยาบาล 
 • NS 4220 การบริหารการพยาบาล 
 • NS 4308 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
 • NS4309 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2560

ชั้นปีที่ 1

 • EN 1001 ภาษาอังกฤษ 1
 •  SN 1101 ฟิสิกส์เพื่อการพยาบาล 
 • SN 1102 ชีวเคมี 
 • SN 1103 การเจริญเติบโตและพัฒนาการฯ 
 • SN 1104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 
 • SO 1001 พลังอำนาจแห่งชาติ 
 • NS 1406 การพัฒนากระบวนการคิดฯ 
 • TH 1001 ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร

ชั้นปีที่ 2

 • EN 1001 ภาษาอังกฤษ 1 
 • NS 2204 การสร้างเสริมสุขภาพ
 • SN 2111 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด 
 • NS 2205 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
 • NS 2206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 • SO 1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

ชั้นปีที่ 3

 • NS 3211 การพยาบาลมารดา ทารกฯ 2
 • NS 3212 สารสนเทศทางการพยาบาล 
 • NS 3213 การพยาบาลจิตเวช 
 • NS 3214 การพยาบาลชุมชน 1

ชั้นปีที่ 4

 • NS 4218 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพฯ 
 • NS 4219 การวิจัยทางการพยาบาล  
 • NS 4220 การบริหารการพยาบาล 

แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิตประเมินรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560

 แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1

 • แบบประเมินวิชาโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด SN1107
 • แบบประเมินวิชาเภสัชวิทยาพื้นฐาน SN1109 
 • แบบประเมินวิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา SN1106 
 • แบบประเมินวิชาการออกกำลังกายและนันทนาการ NS1404 
 • แบบประเมินวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 SN 1105 
 • แบบประเมินวิชาภาษาอังกฤษ 2 EN 1002

 แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2

 • แบบประเมินวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล EN
 • แบบประเมินรายวิชา การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ HU 1004 
 • แบบประเมินรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ NS 2207 
 • แบบประเมินรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 NS 2302
 • แบบประเมินรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 NS 2302

 แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3

 • กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ NS 1407 
 • การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 3 NS3215 
 • การพยาบาลชุมชน 2 NS3216 
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 NS3306 
 • ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช NS3307 

 แบบประเมินสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4

 • ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล NS 4221 
 • ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล NS 4310 
 • ประสบการณ์วิชาชีพ NS 4311

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แบบประเมิน สำหรับนิสิตประเมิน

แบบประเมิน สำหรับอาจารย์ประเมิน

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น