คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

กิจการนิสิต

ด้านกิจการนิสิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตพยาบาล

           วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตพยาบาลขึ้นเพื่อให้นิสิตทุกชั้นปี รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของส่งเสริมคุณภาพ (Health prevention and Health promotion) โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมสุขภาพนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ให้เป็นบุคคลที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย รวมทั้งเป็นแม่แบบที่ดีต่อคนในสังคม เนื่องจากสุขภาพกายใจส่งผลโดยตรงต่อการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปฏิบัติงานต่าง ๆ และส่งเสริมให้การดำรงชีวิตของนิสิตมีความสมดุล

โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ" จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

           โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ" จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพราะเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กทุกคนจึงควรได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ เหล่านั้นได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให้ ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต วันที่ 6 เมษายน 2564

 โครงการ “พิธีมอบหมวกและเข็มสถาบัน” 1 กค.2564

           คณะพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และเป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล โดยผ่านนัยของเครื่องแบบที่สวมใส่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์และความเต็มใจที่จะให้การดูแลผู้ป่วย “หมวกพยาบาล”

โครงการพยาบาลแห่งชาติเพื่อสุขภาพชุมชน 

           วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บ้านพักผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า/ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ/นำเสนอออกกำลังกายยืดเหยียดท่าอัปสรา/สันทนาการคลายเครียดผู้สูงอายุ/และเข้าร่วมพิธีวันพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์/นำเสนอผลงานและรางวัลของนิสิตคณะพยาบาล และประเมินคัดกรองสุขภา/Health Education/เล่นเกมส์แจกรางวัล ณ บริเวณเรือนพักญาติ

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น