คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 

ผลงาน

บริการวิชาการแก่สังคม

26-7-2562 Open House ต้อนรับนักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

26-7-2562 สาธิตการอาบน้ำและอุ้มทารกแก่นักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

26-7-2562 สาธิตการทำแผลแก่นักเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

12-2-2562 อาจารย์มาลินี ปั้นดี
ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

12-2-2562 บริารวิชาการ ร่วมกับ สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรในมหาวชิราลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (วัดชูจิตร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

12-12-2562 บริการวิชาการ ช่วยผ่าตัดต้อเนื้อแก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินทางไปรักษาในจังหวัด

18-11-2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

18-11-2561 นิสิตฝึกนำกิจกรรมเสริมทักษะการกล้าแสดงออกและภาวะผู้นำ

12-10-2561 กิจกรรมกลุ่ม

18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

12-10-2561 ผลงานของแต่ละกลุ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุสระลงเรือ

27 ก.พ. 2561 บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน นครปฐม

กิจกรรมบริหารสองเป็น 2 เท่าป้องกันภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุต้นแบบแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น