คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ผลงานคณะ

KNOWLEDGE MANAGEMENT

สรุปโครงการจัดความรู้ 2565
เรื่องที่ 1 SBL

ดาวน์โหลด

สรุปโครงการจัดความรู้ 2565
เรื่องที่ 2 วิจัย final

ดาวน์โหลด

สาระสำคัญในเชิงวิชาการ

ดาวน์โหลด

ผศ.ดร. จารีศรี กุลศิริปัญโญ ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ Fujisan World Heritage Center เมืองคาวากุจิโกะ จังหวัดยามานาชิ ที่ Metropolitan Area Outer Water Discharge Chanel เมืองคาสุคาเบะ จังหวัดไซตามะ และที่ The Disaster Prevention Experience-Learning Facility (Sona Area Tokyo) เมืองโคโต จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนวิจัยเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ทางการพยาบาล ทางการเรียน การสอน

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้พาโทกราฟ

ดาวน์โหลด

นำเสนองานวิจัยต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

ผู้วิจัย - ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

Study of Oxidation Heat Treatment of Reused Co-Cr Dental Ceramo-Metal 

ดาว์โหลด

ผู้วิจัย - ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

Study of Oxidation Heat Treatment of Reused Co-Cr Dental Ceramo-Metal 

ดาว์โหลด

สารสนเทศด้านการวิจัย

ดาวน์โหลด

สารสนเทสด้านการวิจัย

ดาว์โหลด

ผลงานวิจัย

ดาว์โหลด

ผู้วิจัย ดร.ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ หลอดเลือด จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด

ผู้วิจัย ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์ระยะรอคลอดโดยใช้เครื่องมือติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและการหดรัดตัวของมดลูกอย่างต่อเนื่อง

ดาว์โหลด

สารสนเทศด้านการวิจัย

ดาว์โหลด

HABITS CAN SAVE YOUR HEART

โดย
รศ.พัชรี ตันศิริ

ดาวน์โหลด

OXYGENER-BIOCHIP: INNOVATION TREATMENT 

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

บทบาทพยาบาลกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

โดย
ดร.มาณวิภา เทพกิจ
ดร.สมรทิพย์ วิภาวนิช
อาจารย์มาลินี ปั้นดี

ดาวน์โหลด

NURSE’S ROLES TO REDUCE THE CRISIS IN HYPERTENSIVE PREGNANCY

โดย
ดร.วรรณกร ศรีรอด

ดาวน์โหลด

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND PERCENTAGE ACCURACY OF CHEST COMPRESSION AMONG THAI VOLUNTEER’S RESCUE IN SATTAHIP DISTRICT THAILAND.

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

MODIFIED CHALEEYSAK MASSAGE:NEW WAY TO REDUCE EDEMA AND PAIN

โดย
ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์

ดาวน์โหลด

การประเมินภาวะสุขภาพ:ขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ข้ามไปไม่ได้

โดย
ผศ.มยุรี แก้วจันทร์

ดาวน์โหลด

พยาบาลและผดุงครรภ์กับการนำกราฟดูแลการคลอดไปใช้ MIDWIFERY AND PARTOGRAPH

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

URGENT NURSING CARE FOR STROKE PATIENTS IN URBAN AREA: TIMING IS EVERYTHING

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหลังภาวะวิกฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

โดย
ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล
ผศ.สมองค์ วังศรี
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช
รศ.วิรัตน์ ตั้งใจรบ
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

ดาวน์โหลด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก

โดย
ดร.ขวัญสุาณา พิณราช
รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
ผศ.ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์ ผศ.อัญชลี นวลคล้าย
อาจารย์สุรีวัลย์ วรอรุณ

ดาวน์โหลด

การพัฒนารูปแบบผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจิตสาธารณะ DEVELOPMENT OF ELDERLY CAREGIVER WITH PUBLIC CONCIOUSNESS MODEL

โดย
ดร.ขวัญสุมาณา พิณราช

ดาวน์โหลด

วัยรุ่นตั้งครรภ์:จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย TEENAGE PREGNANCY : TURNING POINT CHALLENGE

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

โดย
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

ดาวน์โหลด

วิจัยไม่ยาก

โดย
อาจารย์ ดร.วรรณกร ศรีรอด

ดาวน์โหลด

ปัญหาการทำวิจัย

ดาวน์โหลด

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักศึกษามีความคิดเชิงสร้างสรรค์

โดย
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์

ดาวน์โหลด

การควบคุมอุบัติการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา

โดย
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,061-420-0299
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น