คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 

ผลงาน

23 กรกฏาคม พ.ศ.2562 อาจารย์มาลีนี ปั้นดี

23 กรกฏาคม 2562 อาจารย์มาลินี ปั้นดี ช่วยผ่าตัดตาที่สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธร ในมหาวชิราลงกรณ์ ราชวิทยาลัย

23 กรกฏาคม 2562 อาจารย์มาลินี ปั้นดี

1-3 มีนาคม พ.ศ.2562 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ วิทยากร Multi district Presidents Elect Training Seminar

1-3 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ

1-3 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ วิทยากร Multi district Presidents Elect Training Seminar

17-1-2562 รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ วิทยากรให้ความรู้เรื่อง คุณแม่ครรภ์คุณภาพ

17-1-2562 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์ วิทยากร การปฐมพพยาบาลต่างๆ และสาธิตการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน

สาธิตการเอาสิ่งแปลกปลอมออกด้วยตนเอง

17-12-2562 พิธีเปิดคลินิควิจัยเป็นทางการ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ชูขวัญ ปิ่นสากล

12-13 ธันวาคม 2561 ดร.ณัฐธยาห์ ภิรมย์สิทธิ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

12-13 ธันวาคม 2561 ผศ.พัชรี ตันศิริ

12-13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ นำเสนอผลงานวิจัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

12-13 ธันวาคม 2561 รศ.พัชรี ตันศิริ นำทีมคณาจารย์นำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.อรุณ นุรักษ์เข นำเสนอผลงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถิติผลงานวิจัยปีการศึษา 2556-2560

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปี 2561

Click

ผลงานวิจัยปี 2560

Click

ผลงานวิจัยปี 2559

Click

ผลงานวิจัยปี 2558

Click

Research Clinic

Click

ผลงานวิจัยปี 2557

Click

12-13 ธันวาคม 2561 คณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

Click

การประเมินภาวะสุขภาพ:ขั้นตอนแรกของกระบวนการพยาบาลที่ข้ามไปไม่ได้

โดย มยุรี แก้วจันทร์

อ่านผลงานวิจัย 2561 >

การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนหลังภาวะวิฤติน้ำมันรั่วเกาะเสม็ด
จังหวัดระยอง
โดย
สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล
สมองค์ วังศรี
ขวัญสุมาณา พิณาช
วิรัตน์ ตั้งใจรบ
อัญชลี นวลคล้าย

อ่านผลงานวิจัย 2561 >

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดตาก (หน้า 430)
โดย ชวัญสุมาณา พินราช
2.พยาบาลและผดุงครรภ์กับการนำกราฟดูแลการคลอดไปใช้ (หน้า 441)
โดย จารีศรี กุลศิริปัญโญ
3.วัยรุ่นตั้งครรภ์จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย (หน้า 448) โดย จารีศรี กุลศิริปัญโญ
4.การพัฒนารูปแบบผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีจิตอาสา (หน้า 448)
โดย ขวัญสุมาณา พิณราช

อ่านผลงานวิจัย 2561 >

ประสบการณ์การฟื้นฟูจากการติดสุราด้วยสมาคมเอเอในประเทศไทยและพุทธศาสนา:การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา

โดย จุฑามาศ เอื้อศิริรัตนไพศาล
ปิญากรณ ชุตังกร

อ่านผลงานวิจัย 2560 >

A study on dental health behavior of nursing students in western University

โดย
กนกวรรณ ศรัทธากุล
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

อ่านผลงานวิจัย 2559 >

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ: บทบาทพยาบาล Erectile Dysfunction Diseases (ED): Nurses’ Role

โดย
ชัชวาล วงค์สารี

อ่านผลงานวิจัย 2559 >

ประสบการณ์การได้รับการ สนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้ายที่ได้รับ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โดย
เรณุ อาจสาลี
ชัชวาล วงค์สารี

อ่านผลงานวิจัย 2559 >

บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โดย
ชัชวาล วงค์สารี
ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

อ่านผลงานวิจัย 2559 >

ประสบการณ์การรับรู้และการจัดการปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยชายโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


โดย
ชัชวาล วงค์สารี

อ่านผลงานวิจัย 2559 >

ไอโอดีนกู้ชาติ : ผลของการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมแก่ผู้ประกอบการอาหารในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
อัญชลี นวลคล้าย
วันเพ็ญ ศรีทองกุล

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

บทบาทของครอบครัวภายหลังความพิการทางการเคลื่อนไหวของทหารจากเหตุความมั่นคงในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้

โดย
จารีศรี กุลศิริปัญโญ

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

บทบาทพยาบาลไตเทียมกับการป้องกันและการจัดการภาวะน้ำเกิน ของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โดย
ชัชวาล วงค์สารี

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

การพัฒนาเกณฑ์ประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

โดย
จารีศรี กุลศิริปัญโญ

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

การสอนบนคลินิกในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่สำหรับนิสิต Generation Z

โดย
ชัชวาล วงค์สารี

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ผลการใช้โปรแกรมสมาธิบำบัด ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

โดย
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ และคณะ

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสิทธิผลของการเรียนสอนเทคนิคการดูดเสมหะจากหลอดลมคอโดยการใช้หุ่นจำลองที่ผลิตขึ้นใหม่

โดย
ศรีสุรางค์ พัฒธนานุรักษ์
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
รัชมล คติการ
มยุรี เชาวนปรีชา  

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ศึกษาผลของชาว่านรางจืดต่อการลดสารพิษในกระแสเลือดของกลุ่มเกษตรกร จังหวัด สุพรรณบุรี

โดย
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
อัญชลี นวลคล้าย
ละออง มะปรางหวาน
วรณิตา ยอยรู้รอบ
ณัฐฉวี อ๊อกซู
ณัฐชนน ผุยนวล 

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสิทธิผลของการเรียนสอนเทคนิคการแทงเข็มทางหลอดเลือดดำโดยการใช้หุ่นจำลองที่ผลิตขึ้นใหม่

โดย
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
พัชรี ตันศิริ
สุมาลี ชาแสน
รัชมล คติการ 

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสิทธิผลของการเรียนสอนเทคนิคการฉีดยาเด็กโดยการใช้หุ่นจำลองที่ผลิตขึ้นใหม่

โดย
พัชรี ตันศิริ
สมศรี ประเสริฐวงษ์
รัชมล คติการ
จันทรรัศม์ ไตรย์ปักษ์
ชูขวัญ ปิ่นสากล 

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ใช้เส้นที่แขน ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม

โดย
ชัชวาล วงค์สารี

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านคลองตัน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โดย
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
มยุรี เชาวนปรีชา
วันเพ็ญ ศรีทองกูล
วรณิตา ยอยรู้รอบ   

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

พฤติกรรมวัยรุ่นติดเกมส์ออนไลน์จนก่อคดีลักทรัพย์ : กรณีศึกษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดย
จารีศรี กุลศิริปัญโญ

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสิทธิผลของการเรียนสอนเทคนิคการทำแผล โดยการใช้หุ่นจำลองที่ผลิตขึ้นใหม่

โดย
อารี สุจิมนัสกุล
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
มยุรี แก้วจันทร์
รัชมล คติการ 

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน และเค็มแบบยั่งยืนแก่ผู้ประกอบอาหารในครัวเรือน เขตอำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

โดย
เรณู อาจสาลี
สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล
ใจรัตน์ ศุภกุล
มยุรี แก้วจันทร์  

อ่านผลงานวิจัย 2558 >

ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

โทร.035-651-000,084-761-0702
เลขาคณะ คุณราตรี
www.western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น