คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุตามชีวิตวิถีใหม่ 

       คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล โดยภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน และภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดกับผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันได้อีกด้วย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทางคณะได้ดำเนินการโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด 

อ่านเพิ่มเติม

        โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในยุคโควิด-19

         ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ตระหนักถึงความสำคัญชองการให้ความรู้ในเรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ว่ามีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายก่อนนำส่งโรงพยาบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความพิการหรือการเสียชีวิตจากการช่วยเหลือได้ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทางคณะได้ดำเนินการโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย ให้เติบโตสมวัย ปลอดภัยจากโรค ตามวิถีชีวิตใหม่  

       กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย ให้เติบโตสมวัย ปลอดภัยจากโรค ตามวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้เด็กในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม เติบโตเป็นเด็กที่มีสุขภาพดี มีความรู้สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคที่ป้องกันได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นิสิตเห็นถึงความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ที่อยู่บนพื้นฐานของการร่วมมือร่วมใจให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพเด็ก และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันโรค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 ทางคณะได้ดำเนินการโครงการโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด  

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น