คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

บริการวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา จัดการเรียนการสอนเรื่อง วิธีปฐมพยบาลเบื้องต้น วิธีการทำ CPR สอนโดยอาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บริการวิชาการ
  • โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
  • โครงการเด็กไทยพัฒนา ก้าวหน้า ก้าวไกล ร่วมใจป้องกันโรค
  • โครงการเวสเทิร์นค่ายอาสาพัฒนา
  • โครงการประเมินสุขภาวะทางจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตใจในชุมขน
  •     โครงการเวสเทิร์นจิตอาสาสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุไทย
  •     โครงการ การส่งเสริมสุขภาพโรคเรื้อรังในวันพยาบาลสากล
  •     โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น