คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

พิธีประดับเข็มและแถบหมวก

เข็มสถาบันและแถบหมวกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านิสิตได้ผ่านการศึกษาครบตามหลักสูตรที่กำหนดและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถให้การพยาบาลดูแลผู้เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย เนื่องจากวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ ผู้ปฏิบัติวิชาชีพจึงต้องเป็นผู้อ่อนโยน มีความเมตตาและเอื้ออาทร การมอบเข็มสถาบันและแถบหมวกจึงมุ่งหวังให้บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ มีเมตตาและเอื้ออาทรต่อผู้เจ็บป่วย มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันและวิชาชีพ

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี

หมวกพยาบาลสีขาวเป็นสัญลักษณ์ว่า ผู้ที่สวมนั้นเป็นบุคคลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาการพยาบาลและพร้อมที่จะให้การดูแลผู้เจ็บป่วยเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพจะก้าวเข้าสู่ความเป็นพยาบาลอย่างภาคภูมิ และเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่านิสิตมีคุณสมบัติของการเป็นพยาบาลที่ดีมีความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ / รับน้องใหม่ / พิธีเทียน

การบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ถือเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติมาทุกปีของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการเรียกขวัญนิสิตใหม่ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้มาอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอีกทั้งได้ทำความรู้จักรุ่นพี่และเพื่อน ตลอดจนคณาจารย์ นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อครูอาจารย์เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย งานกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ บายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิต เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ต่อไป

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น