คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

Knowledge Management

  • การจัดทำผลานทางวิจัย
  • ราชกิจจา  ขอตำแหน่ง ทางวิชาการ

Download แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มแผนการนิเทศ
  • แบบฟอร์มแผนการสอนภาคทฤษฎี
  • แบบฟอร์มแผนการภาคปฏิบัติ
  • แบบฟอร์มแผนการสอนห้องทดลอง

Download คู่มือ

  • คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  • คู่มือการเขียนแผนการเรียนรู้
  • คู่มือการจัดการความรู้
  • คู่มือการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA

Gallery

Knowledge Management

SEE MORE

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทายาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น