คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ผลงาน

     กิจกรรมโครงการ กิจการนิสิต

ปีการศึกษา 2559
 • รายงานผลการดำเนินงานดครงการกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2559
 • สรุปประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสอบขึ้นทะเบียน
 • สรุปประเมินผลโครงการทำบัญชีรับจ่ายเรียนสบายไร้กังวล
 • สรุปประเมินผลโครงการเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
 • สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์น Smile service
 • สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
 • สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นใส่ใจเด็กไทนพัฒนาดี
 • สรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณภาพด้วยกล้องวงจรPDCA
 • สรุปประเมินผลโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลดพุง ลดโรค

กิจกรรมโครงการ กิจการนิสิต

ปีการศึกษา  2558
 • สรุปประเมินผลโครงการเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
 • สรุปประเมินผลโครงการความรู้คู่คุณธรรม
 • สรุปประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนระกอบวิชาชีพ
 • สรุปประเมินผลโครงการทาเลนท์เดย์
 • สรุปประเมินผลโครงการอบรบวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์น Smile service
 • สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
 • สรุปประเมินผลโครงการเวสเทิร์นน่าชุมชนรวมใจ เด็กไทยพัฒนาการดี
 • สรุปประเมินผลโครงการศิาย์คิดสร้าง นวตกรรมทางพยาบาล
 • สรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณภาพด้วยกล้องวงจรPDCA
 • สรุปประเมินผลโครงการส่งเสริมความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ และแนวทางเพิ่อการเรียนรู้
 • สรุปประเมินผลโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ลดพุง ลดโรค

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501 คณบดี
ต่อ 5502 รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น