สำนักบริหาร

ส่วนงานกิจการนิสิต

หน้าหลักมหาวิทยาลัย / หน้าหลักสำนัก

ส่วนงานกิจการนิสิต (กาญจนบุรี)

ส่วนงานกิจการนิสิต (วัชรพล)

ส่วนงานกิจการนิสิต (บุรีรัมย์)

บริการนิสิต

งานวินัยนิสิต

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาความคิด พัฒนาบุคลิกภาพ เสิรมสร้างประสบการณ์ชีวิต ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานิสิต

ปรัชญา

ภายใต้วัตถุประสงค์ “พัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม” ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนิสิตด้านศักยภาพ อาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นิสิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ทุกๆด้าน คือ สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงความแตกต่างของนิสิต จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา ให้บริการที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งความรู้ อยู่อย่างสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน

พันธกิจ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การอบรมบ่มนิสัยแต่ละคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในรากฐานการดำเนินชีวิตที่ดีงามรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะร่วมประกอบกรรมดีสร้างคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ไปสู่สังคมอุดมคติที่พึงประสงค์ได้ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนานิสิต เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามพันธกิจ และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนิสิต จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ กิจการนิสิตจึงได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อทำหน้าที่ในการจัดดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย

ข่าวสารและกิจกรรม ส่วนงานกิจการนิสิต

ติดต่อส่วนงานกิจการนิสิต 

CONTACT INFO
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170

วันทำการ : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.
036 651-000
Mobile 083-0666972,086-4468311

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ส่วนงานกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น