สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

คู่มือ สกอ. NEW!

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมการศึกษา พ.ศ. 2557

Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx)

คู่มือการการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)

การปฏิรูปอุดมศึกษา

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

International Standard Classification of Education

(ร่าง) เกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566

คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 (EdPEx)

Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level Version 2.0

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0

คู่มือการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2563

คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสิต

คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.2564-2565) 
ฉบับสถาบันอุดมศึกษา

Purple Modern Annual Report.png__PID:d2b9a042-91c3-402c-bdc8-d4816fc33966

คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หน้าปกเล่มเกณฑ์ 2567-2570.png__PID:5419f19e-613d-4385-aa13-cc3581d6b9b9

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 2567-2570

รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และ
มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ

คู่มือ CHE QA

  • สรุปเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรคู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับคณะวิชาและสถาบัน
  • คู่มือการใช้ CHE QA 3D ระดับหลักสูตร
  • คู่มือการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (3-2-55)
  • แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ DSS

  • ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการเข้าใช้งานระบบ DSS

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Section
Drop element here