บริการนิสิต

สมัครเรียน

บริการนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัย ข้อบังคับฯ เอกสารการรับสมัครนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์<br>กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนิสิต

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นิสิตผู้ใด้รับการพิจารณาและตัดสินให้ได้รับโทษทางวินัย หรือการให้คะแนนผลการเรียนของนิสิตในการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1

เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 2

เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 3

เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 4 การเข้าเรียนออนไลน์ของนิสิตกลุมปกติและนิสิตปริญญาเอก

ประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรื่อง แนวปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนิสิต 

หลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปฏิทินการศึกษา 2562

คำร้องขอจบการศึกษา

แบบฟอร์ม ต่างๆ

เอกสารขอจบการศึกษา คู่มือ/แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ แบบฟอร์มอื่นๆ

คำร้องขอจบการศึกษา

 • คำร้องขอจบ
 • แบบฟอร์มจองชุดครุย
 • แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
 • แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
 • บว.11 (ใช้สำหรับนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก)
 • ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
 • ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต
 • ดาวน์โหลด file ชุดครุย

คู่มือ/แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

 • Pattern การจัดหน้างานวิจัยเชิงปริมาณ (ปริญญาโท)
 • Pattern การพิมพ์งานวิจัยเชิงปริมาณ (ปริญญาโท)
 • บว.01 แบบฟอร์มเลือกแผนการศึกษา
 • บว.02 แบบฟอร์มขอสอบประมวลความรู้ / วัดคุณสมบัติ
 • บว.03 แบบฟอร์มเสนอโครงร่าง
 • บว.04 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบหัวข้อ / เค้าโครง
 • บว.05 แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหัวข้อ / เค้าโครง
 • บว.6 แบบฟอร์มขอเก็บรวบรวมข้อมูล
 • บว.7 แบบฟอร์มขออนุมัติสอบป้องกัน
 • บว.8 แบบฟอร์มรายงานผลการสอบป้องกัน
 • บว.9 แบบฟอร์มขอตรวจรูปเล่ม
 • บว.10 แบบฟอร์มขอส่งเล่มและบทความพร้อม CD
 • บว.11 แบบฟอร์มจบการศึกษา ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • บว.12 แบบฟอร์มการตรวจสอบบทความวิจัย
 • บว.13 แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณานำลงวารสารวิชา

แบบฟอร์มอื่นๆ

 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน
 • แบบฟอร์มการขอตรวจเล่มงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
 • Template ดุษฎีนิพนธ์
 • งานกองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ.
 • ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา
 • ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • งานวิจัยและวารสารวิจัย
 • แบบฟอร์มการขอรับบริการสำนัก IT
 • แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าหอพัก รหัส52-60
 • แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าหอพัก รหัส 61
 • แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน