สำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานอธิการบดี

งานกองทุน

การดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  • สนับสนุการบริหารจัดการงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • ดูแลช่วยเหลือให้นิสิตดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาตามนโยบายของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

CONTACT INFO
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Email : presidentoffice.wtu@western.ac.th
โทรศัพท์ 088-585-2076 หรือ 02-563-5252
ส่วนงานอธิการบดี ต่อ 1100 หรือ 8001
ส่วนงานกิจการพิเศษ ต่อ 8020

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 088-585-2075 หรือ 035-651-000

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 063-217-2789

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น