สำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานอธิการบดี

งานเลขานุการและสารบรรณ

การดำเนินงานด้านเลขานุการ

  • สนับสนุนการปฏิบัติงานของอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชา
  • อำนวยความสะดวกและจัดการประชุมไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • อำนวยความสะดวกแก่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชา

การดำเนินงานด้านสารบรรณ

  • รับผิดชอบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
  • เก็บรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

การดำเนินงานด้านบริการปฏิคม

  • รับผิดชอบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยดูแลให้การรับรองผู้มาติดต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  • อำนวยความสะดวกเรื่องการจัดเลี้ยงสำหรับการประชุม

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

CONTACT INFO
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Email : presidentoffice.wtu@western.ac.th
โทรศัพท์ 088-585-2076 หรือ 02-563-5252
ส่วนงานอธิการบดี ต่อ 1100 หรือ 8001
ส่วนงานกิจการพิเศษ ต่อ 8020

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 088-585-2075 หรือ 035-651-000

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 063-217-2789

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น