คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตำราและสื่อออนไลน์สำหรับทบทวนความรู้นิสิตและบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

Website ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 สื่อการทบทวนความรู้สำหรับนิสิตเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกเทคนิคการแพทย์

ห้องเรียนบรรยาย

ห้องเรียน MT5407

ห้องเรียน MT5409

ห้องเรียนปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ สาขาเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก MT5301

ห้องปฏิบัติการ สาขาโลหิตวิทยาคลินิก MT5202

ห้องปฏิบัติการ สาขาจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต MT5201

ห้องวิจัย

ห้องให้คำปรึกษา MT5307

ช่องทางติดต่อ

สายตรง หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
หมายเลขติดต่อ     081-950-4524
อีเมล                Boonpayau@hotmail.com
LINE : MTWTU
Facebook : www.facebook.com/WTUMT
เลขานุการ สาขาเทคนิคการแพทย์
คุณจินตนา ใจยง
หมายเลขติดต่อ     083-066-5204, 098-446-8706
วันทำการ:           วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำการ         8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น