คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตำราและสื่อออนไลน์สำหรับทบทวนความรู้นิสิตและบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

Website ของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 สื่อการทบทวนความรู้สำหรับนิสิตเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

E-Book Data Store  สำหรับอำนวยความสะดวกในการสืบค้นตำรา เพิ่มทักษะสืบค้นสารสนเทศให้กับนิสิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลินิกเทคนิคการแพทย์

ห้องเรียนบรรยาย

ห้องเรียน MT5407

ห้องเรียน MT5409

ห้องเรียนปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ สาขาเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก MT5301

ห้องปฏิบัติการ สาขาโลหิตวิทยาคลินิก MT5202

ห้องปฏิบัติการ สาขาจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต MT5201

ห้องวิจัย

ห้องให้คำปรึกษา MT5307

ช่องทางติดต่อ

สายตรง หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
หมายเลขติดต่อ     081-950-4524
อีเมล                Boonpayau@hotmail.com
LINE : MTWTU
Facebook : www.facebook.com/WTUMT
เลขานุการ สาขาเทคนิคการแพทย์
คุณจินตนา ใจยง
หมายเลขติดต่อ     083-066-5204, 098-446-8706
วันทำการ:           วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำการ         8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น