หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

บริการวิชาการ หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “The Operation of GNSS RTK Network” ในวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2564 โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์ อาจารย์ธรรศ กติกาวงศ์ขจร Mr.Huan Vu Duc นายอภิญญาณ แจ่มบาล และพ.ต.เสริม ชินรัตน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมระยะสั้นนี้ โดยการอบรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น