คณะแพทยศาสตร์ - สาขาแพทยศาสตร์ 

พิธีไหว้ครู ผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู ผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 นำโดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานในพิธี
     เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมนิสิตให้มีความตระหนักถึงความกตัญญูต่ออาจารย์ผู้ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้เป็นแพทย์ที่ดี คณะแพทยศาสตร์ จึงมีความประสงค์ในการจัดโครงการ พิธีไหว้ครู ผูกข้อต่อขวัญสานสัมพันธ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นิสิตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่จัดโดยงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น