คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษ โดย  รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565  รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม)  ให้เกียรติรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้มาบรรยายให้ความรู้ ในกระบวนวิชา การเตรียมยาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย PM4213 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น