ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

บริการ - รับผิดชอบ

  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวม ประจำปีการศึกษา 2561 - 2565
คะแนน iqa ปกศ61-65_Page_1.png__PID:838c5a46-d62b-41f5-ace8-a7bee8e0b100
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา
คะแนน iqa ปกศ61-65_Page_5.png__PID:21abb28e-36b3-418b-bdaf-c8831efff687
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
คะแนน iqa ปกศ 61-65 สถาบัน.png__PID:30f599c9-60c7-4f6e-808a-64ceae5c7745

ติดต่อหน่วยงาน

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น