สำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานอธิการบดี

งานหลักสูตรและประสานงานภายนอก

การดำเนินงานด้านหลักสูตร

  • ประสานการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  • เป็นศูนย์ข้อมูลและให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรแก่หน่วยงานภายใน 

การดำเนินงานด้านประสานงานภายนอก

  • ประสานงานด้านการดำเนินการจัดการศึกษาและกิจการอื่นของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

CONTACT INFO
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Email : presidentoffice.wtu@western.ac.th
โทรศัพท์ 088-585-2076 หรือ 02-563-5252
ส่วนงานอธิการบดี ต่อ 1100 หรือ 8001
ส่วนงานกิจการพิเศษ ต่อ 8020

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 088-585-2075 หรือ 035-651-000

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 063-217-2789

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น