สำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์

  • โครงการวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จัดงานในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560
  • โคงการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1349 อาคาร 13 ชั้น4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

CONTACT INFO
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Email : presidentoffice.wtu@western.ac.th
โทรศัพท์ 088-585-2076 หรือ 02-563-5252
ส่วนงานอธิการบดี ต่อ 1100 หรือ 8001
ส่วนงานกิจการพิเศษ ต่อ 8020

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 088-585-2075 หรือ 035-651-000

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 063-217-2789

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น