สำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานอธิการบดี

งานทรัพย์สินด้านบัญชีและการเงิน

การดำเนินงานด้านรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ

ดำเนินการรับชำระ รายได้ และการติดตามหนี้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานด้านการจ่าย

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การดำเนินงานด้านบัญชี

ตรวจสอบและบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “แบบการจัดทำบัญชีงบดุล” และงบการเปลี่ยนแปลงการเงินของกองทุนประเภทต่างๆ ประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การดำเนินงานด้านงบประมาณ

จัดทำ กำกับดูแล และติดตามการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสำนักงานอธิการบดี

CONTACT INFO
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Email : presidentoffice.wtu@western.ac.th
โทรศัพท์ 088-585-2076 หรือ 02-563-5252
ส่วนงานอธิการบดี ต่อ 1100 หรือ 8001
ส่วนงานกิจการพิเศษ ต่อ 8020

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
โทรศัพท์ 088-585-2075 หรือ 035-651-000

   

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 063-217-2789

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น