คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี

จดหมายข่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เป็นสถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุข ซึ่งได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552
ดังนั้นผู้บริหารและคณาจารย์ จึงได้จัดทำจดหมายข่าวฉบับนี้ขึ้น
เพื่อรวบรวมผลการดำเนินการและประเมินภาพกิจกรรมทั้งหมดของคณะฯ

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207

Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจฯ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Section