นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ยึดมั่นการดำเนินการศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับ ใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยเข้าใจดีว่านักศึกษาต้องการความปลอดภัยในการ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้นักศึกษาได้มั่นใจว่า ข้อมูล ส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของนักศึกษาและถูกต้องตามกฎหมาย
     นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้นักศึกษาในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

แนวนโยบาย

1. คำจำกัดความ

1.1 นักศึกษา หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวตนของนักศึกษาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. หลักเกณฑ์

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
    2.1.1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของนักศึกษาได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่
        1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่นักศึกษาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง หรือให้ผ่านมหาวิทยาลัย หรือมีอยู่กับมหาวิทยาลัย
        2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากนักศึกษาโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยในกลุ่มการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอม จากนักศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต
    ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น
- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    2.1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากนักศึกษา หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต โดย มหาวิทยาลัยอาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลอง ม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการที่ขอสมัคร และ/หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล สาขา เว็บไซต์ Call Center หรือช่องทางอื่นใด เป็นต้น
    (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับนักศึกษาข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” )
2.2 วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
    มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ 
    ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเมื่อมีการร้องขอ
    2.2.1. เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่นักศึกษาสามารถคาดหมาย ได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น
       (1.) การบันทึกเสียงทาง Call Center การบันทึกภาพ CCTV การแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร
       (2.) การรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษา เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลนักศึกษาโดยพนักงานของมหาวิทยาลัย ประเภทเดียวกันกับที่นักศึกษามีอยู่กับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
       (3.) การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยในเครือกิจการเดียวกันเพื่อการดังกล่าว ภายใต้นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ (Binding Corporate Rules)
       (4.) การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data)
       (5.) การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิด กฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของมหาวิทยาลัยในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันในการป้องกัน รับมือ ลดความ เสี่ยงข้างต้น
       (6.) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ของนักศึกษานิติบุคคล
       (7.) การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ
       (8.) การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
       (9.) การรับ-ส่งพัสดุ
     2.2.2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ตามที่นักศึกษาเลือกให้ความยินยอมไว้ เช่น
         2.2.2.1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
2.3 มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้ใครบ้าง
     มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของนักศึกษาหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วย งานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามขอบเขตที่นักศึกษาได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบาย ฉบับนี้
     มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารกิจการ เพื่อการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ผู้อื่นให้ บริการสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย เพื่อการพิสูจน์ตัวตนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยในกลุ่มธุรกิจทางการศึกษา ผู้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน (co-brand) ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มหาวิทยาลัยบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยข้อมูลเครดิต ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิและ/หรือผู้รับโอน สิทธิในธุรกรรมหรือการควบรวมกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าว
     กรณีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้รับข้อมูล เช่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ จากผู้รับข้อมูลให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลให้นักศึกษาทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ความยินยอม
2.4 มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังต่างประเทศหรือไม่
     มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการดำเนินธุรกิจตามปกติของมหาวิทยาลัย เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน server/cloud ในประเทศต่างๆ 
     กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือ ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นมหาวิทยาลัยในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน มหาวิทยาลัยอาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังมหาวิทยาลัยในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเป็น ไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้
2.5 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
     มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่นักศึกษาเป็นนักศึกษาหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับมหาวิทยาลัย หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมาย กำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของนักศึกษาได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
2.6 มหาวิทยาลัยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอย่างไร
     มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไป จากมหาวิทยาลัยใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น ระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
     นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่ มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
2.7 สิทธิของนักศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
     สิทธิของนักศึกษาในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่นักศึกษาควรทราบ โดยนักศึกษาสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และในกรณีนักศึกษามีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการ ทำนิติกรรมตามกฎหมาย นักศึกษาสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์
     2.7.1. สิทธิขอถอนความยินยอม หากนักศึกษาได้ให้ความยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่นักศึกษา ให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) นักศึกษามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อยู่กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่นักศึกษาอยู่
      ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของนักศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษา เช่น นักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอ ใหม่ๆ หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของ นักศึกษา จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
     2.7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล นักศึกษามีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และขอให้มหาวิทยาลัยทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่นักศึกษา รวมถึงขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษามาได้อย่างไร
     2.7.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล นักศึกษามีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วย เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วน บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วน บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
     ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่นักศึกษาได้ให้ความยินยอมแก่มหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วน บุคคลที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
     2.7.4 สิทธิขอคัดค้าน นักศึกษามีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกิน ขอบเขตที่นักศึกษาสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากนักศึกษายื่นคัดค้าน มหาวิทยาลัยจะยังคงดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาต่อไปเฉพาะที่มหาวิทยาลัยสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของนักศึกษา หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
     นอกจากนี้ นักศึกษายังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
     2.7.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล นักศึกษามีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวนักศึกษาได้ หาก นักศึกษาเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่ามหาวิทยาลัยหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
     2.7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล นักศึกษามีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของนักศึกษา หรือกรณีอื่นใดที่มหาวิทยาลัยหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่นักศึกษาขอให้ มหาวิทยาลัยระงับการใช้แทน
     2.7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล นักศึกษามีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
     2.7.8 สิทธิร้องเรียน นักศึกษามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากนักศึกษาเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเป็นการ กระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     2.7.9 การใช้สิทธิของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตาม คำขอใช้สิทธิข้างต้นของนักศึกษาได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากมหาวิทยาลัยปฏิเสธ คำขอข้างต้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้นักศึกษาทราบด้วย

ช่องทางที่สามารถติดต่อมหาวิทยาลัย

หากนักศึกษามีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา รวมถึงการขอใช้สิทธิตาม นโยบายฉบับนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อมหาวิทยาลัย และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง ดังนี้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถ. หทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 Tel: 092-8696363 Email: wtuchiraporn@gmail.com