การลงทะเบียน

การลงทะเบียนสำหรับกลุ่มการจัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย การลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตคณะสาขาวิชากลุ่มเรียนผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยทำการลงทะเบียนและออกใบแจ้งการชำระเงินแต่ละภาคให้นิสิตตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ขั้นตอนดังนี้

 • นิสิต login เข้าระบบสารสนเทศ(XRegis) 
 • ปรับปรุงที่อยู่นิสิต(ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก)
 • ทำการลงทะเบียน เมนูลงทะเบียนเรียน พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใหม่(แบบรายเดือน
 • ชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคตามช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ 1-2 วันทำการนิสิตจะสามารถเข้าเรียนในระบบ Xstudi

การลงทะเบียนสำหรับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การลงทะเบียนสำหรับนิสิตกลุ่มวิทยาศาตร์ นิสิตลงทะเบียนด้วยตัวเองในระบบสารสนเทศ(XRegis) ขั้นตอนดังนี้

 • นิสิต login เข้าระบบสารสนเทศ(XRegis) 
 • ปรับปรุงที่อยู่นิสิต(ก่อนเข้าสู่หน้าหลัก)
 • ทำการลงทะเบียน เมนูลงทะเบียนรายวิชา ให้นิสิตเลือกรายวิชาตามแผนการเรียน
 • นิสิตส่งข้อมูลรายวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่ลงทะเบียน
 • หลังจากอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติและส่งกลับคืนนิสิต ให้นิสิตยืนยันการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
 • ชำระค่าลงทะเบียนประจำภาคตามช่องทางการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้ว การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ 1-2 วันทำการของมหาวิทยาลัย