สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย

นำเสนอโปสเตอร์

ผลงานทันตแพทยศาสตร์

ผลงานนิติศาสตร์

ผลงานบริหารธุรกิจ

ผลงานปริญญาโท สาธารณสุข

ผลงานรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานของอาจารย์

ผลงานอาจารย์ทันตแพทย์

ผลงานอาจารย์นิติศาสตร์

ผลงานอาจารย์บริหารธุรกิจ

ผลงานอาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์

ผลงานอาจารย์ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลงานอาจารย์สัตวแพทยศาสตร์

ผลงานอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์

ผลงานอาจารย์พยาบาลศาสตร์

ผลงานอาจารย์บริหารการศึกษา

ติดต่อหมวดวิชา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

อาจารย์ ขนิษฐา วงษ์ศรีเมือง
โทรศัพท์ 098-8295685
Email : khanittha.wo@western.ac.th

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น