ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การขอจบการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)

นิสิตที่สามารถขอจบการศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนครบ มีหน่วยกิตครบตลอดหลักสูตร และไม่มียอดค้างชำระในระบบ ดำเนินการได้ดังนี้

1. นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษาและเอกสารแนบขอจบการศึกษาต่างๆ ได้ที่ >> https://www.western.ac.th/pages/student-service6

2. ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาที่คณะ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมเพื่ออนุมัติจบการศึกษา ซึ่งมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 

     2.1  คำร้องขอจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     2.2. ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต, มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 ฉบับ
     2.3. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
     2.4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
     2.5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ คำสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี-สำเนาถูกต้อง) อย่างละ 1 ฉบับ
     2.6. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมฉบับที่จบการศึกษาแล้ว (สำเนาทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง) จำนวน 1 ฉบับ
     2.7. สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมขอจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
     2.8. สำเนาหน้าข้อมูลการชำระเงินยอด 0 บาท (ในระบบ X-Regis) 1 ฉบับ
     2.9. ใบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ม.เวสเทิร์น จำนวน 1 ฉบับ
     2.10. รูปถ่ายติดเอกสารจบการศึกษา จำนวน 6 ใบ
     2.11. แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต, แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต อย่างละ 1 ฉบับ