การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22
เรื่อง “การนำนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัย ”
วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

       “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่” การนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่ การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมผลักดันงานวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันกระแสโลก โดยเฉพาะการวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงแนวความคิดหรือความรู้ที่มีอยู่ไปในทิศทางใหม่ อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัฐในการสร้างนักวิจัยและพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถสูง ผ่านการทำวิจัยด้วยโจทย์ที่ท้าทาย จำเป็นต้องระดมสมองและสร้างขุมพลังทางความคิดให้เพิ่มพูน และถือเป็นการสร้างโอกาสที่จะยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ผ่านนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดอนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ขึ้นโดยจะต้องสอดคล้องกับทิศทางหลักของประเทศ ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีด้านต่างๆ จุดของการพัฒนาจะต้องนำสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เป็นจุดแข็งนำขึ้นมาขยายต่อด้วยกำลังที่มีอยู่ ในการนำเสนอการพัฒนางานวิจัย เป็นการรวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการจัดเสวนาวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และที่ขาดไม่ได้เลยคือการเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สนใจจะนำเสนอผลงานทางวิชาการได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวิจัยของนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับระบบบริหารงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
        จากความสำคัญข้างต้น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จึงได้จัดให้มีการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้น ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 22 ในหัวข้อ “การนำนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน : อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัย ” ในการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 ตรั้งนี้ มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล
1) นักวิจัยดีเด่นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) นักวิจัยดีเด่นสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญของงานวิจัย และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นงานวิจัย ด้วยการนำนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดการนำนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
  • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน และข้อมูลการวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับประเทศ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต์

  • http://www.western.ac.th/index.php/register
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
  • ลงทะเบียนและแนบไฟล์บทความฉบับเต็ม ไฟล์ word ให้เรียบร้อย
  • แนบหลักฐานการชำระเงิน
  • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจำตัว โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน        
  • กด ยืนยัน เพื่อรับรหัสประจำตัว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย (ไฟล์)

1 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์   ดาวน์โหลด

2 โปสเตอร์ประชุมวิชาการ ครั้งที่19  ดาวน์โหลด

3. ขั้นตอนการลงทะเบียน   ดาวน์โหลด