ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร

การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
     
   นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร นิสิตที่มีสถานภาพปกติ สามารถดำเนินการขอเอกสารได้ที่ https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ คลิกที่นี่ แต่กรณีนิสิตที่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการขอในระบบได้ นิสิตจะต้องติดต่อการเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร โทร.086-4468313 หรือติดต่อชำระที่เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิยาลัย (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แจ้งทางอีเมล์ papawarin.pe@western.ac.th
      - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
      - แจ้งรายการเอกสารที่ขอ (พร้อมระบุจำนวน ตามยอดการชำระค่าธรรมเนียม)
      - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
   2. แจ้งทางไปรษณีย์ (ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร)
   3. เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ฉบับละ 500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150