ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม

การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม (ไทย, อังกฤษ)

   นิสิตที่สำเร็จการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไปแล้ว เคยได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิไปแล้ว แต่ประสงค์จะหนังสือรับรองคุณวุฒิ เนื่องด้วยเอกสารสูญหาย เอกสารชำรุด สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ โดยนิสิตจะต้องติดต่อการเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารก่อน โทร.086-4468313 หรือติดต่อชำระที่เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิยาลัย (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร มาที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แจ้งทางอีเมล์ papawarin.pe@western.ac.th
      - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
      - แจ้งรายการเอกสารที่ขอ (พร้อมระบุจำนวน ตามยอดการชำระค่าธรรมเนียม)
      - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
   2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยการส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร พร้อมรูปถ่ายชุดครุย
   3. แจ้งหน้าเคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล) โดยการยื่นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร พร้อมรูปถ่ายชุดครุย

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม ฉบับละ 100 บาท, และในการขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่มจะใช้รูปถ่ายชุดครุยฉบับจริง ขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีน้ำเงิน) ติดในเอกสารที่ขอด้วย ดังนั้น นิสิตต้องส่งรูปถ่ายชุดครุย (จำนวนรูปตามจำนวนเอกสารที่ขอเพิ่ม) มาที่สำนักวิชาการ (นิสิตที่แจ้งข้อมูลการชำระทางอีเมล์ ต้องส่งรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์) Download แบบชุดครุย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150