ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม

การขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม (ไทย, อังกฤษ)

   
นิสิตที่สำเร็จการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นไปแล้ว เคยได้รับเอกสารทรานสคริปไปแล้ว แต่ประสงค์จะขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม เนื่องด้วยเอกสารสูญหาย เอกสารชำรุด สามารถดำเนินการขอใหม่ได้ โดยนิสิตจะต้องติดต่อการเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารก่อน โทร.086-4468313 หรือติดต่อชำระที่เคาน์เตอร์การเงินของมหาวิยาลัย (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร มาที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แจ้งทางอีเมล์ papawarin.pe@western.ac.th
      - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
      - แจ้งรายการเอกสารที่ขอ (พร้อมระบุจำนวน ตามยอดการชำระค่าธรรมเนียม)
      - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
   2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยการส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร พร้อมรูปถ่ายชุดครุย
   3. แจ้งหน้าเคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล) โดยการยื่นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร พร้อมรูปถ่ายชุดครุย

*** กรณีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปนานแล้ว (เป็นนิสิตที่สมัครเข้าเรียน ม.เวสเทิร์น ก่อนปี 2553) ต้องการขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม จำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิสถาบันเดิม(วุฒิที่นิสิตใช้สมัครเรียน กับ ม.เวสเทิร์น) ฯลฯ เพื่อทำการแอดข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอเอกสารทรานสคริปเพิ่ม ฉบับละ 200 บาท, และในการขอทรานสคริปเพิ่มจะใช้รูปถ่ายชุดครุยฉบับจริง ขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีน้ำเงิน) ติดในเอกสารที่ขอด้วย ดังนั้น นิสิตต้องส่งรูปถ่ายชุดครุย (จำนวนรูปตามจำนวนเอกสารที่ขอเพิ่ม) มาที่สำนักวิชาการ (นิสิตที่แจ้งข้อมูลการชำระทางอีเมล์ ต้องส่งรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์) Download แบบชุดครุย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150