ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

   นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะต้องคุณสมบัติต่อไปนี้
      1. นิสิตจะต้องเป็นผู้ที่มีสภาพปกติ
      2. นิสิตจะต้องลงทะเบียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว
      3. นิสิตจะต้องทำการสอบภาคการศึกษาสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการเรียน เฉพาะภาคการศึกษาภาคสุดท้าย เท่านั้น
   นิสิตสามารถดำเนินการขอเอกสารได้ที่ https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ คลิกที่นี่

   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แจ้งทางอีเมล์ papawarin.pe@western.ac.th
      - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
      - แจ้งรายการเอกสารที่ขอ (พร้อมระบุจำนวน ตามยอดการชำระค่าธรรมเนียม)
      - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
   2. แจ้งทางไปรษณีย์ (ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร)
   3. เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฉบับละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150