ปริญญาตรี

การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะต้องคุณสมบัติต่อไปนี้
          1) นิสิตจะต้องเป็นผู้ที่มีสภาพปกติ
          2) นิสิตจะต้องลงทะเบียนครบตลอดหลักสูตรแล้ว
          3) นิสิตจะต้องทำการสอบภาคการศึกษาสุดท้ายแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย
     นิสิตสามารถขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต