ปริญญาตรี

การขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา

การขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา
     หน่วยงานใดหรือนิสิตท่านใดประสงค์จะขอหนังสือชี้แจงวันที่สำเร็จการศึกษา, หนังสือรับตรวจสอบวุฒิรับรองหลักสูตร, หนังสือนำ จะต้องทำหนังสือทางราชการแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พร้อมระบุเหตุผลที่ต้องการจะร้องขอหรือตรวจสอบมาอย่างชัดเจน