ปริญญาตรี

การขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ

การขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ (ไทย, อังกฤษ)
     นิสิตที่ประสงค์จะขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ จะต้องไม่มียอดคงค้างชำระใดกับทางมหาวิทยาลัย หากนิสิตมียอดค้างชำระ จะต้องชำระยอดค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถขอได้ แต่ถ้านิสิตที่ประสงค์ขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการเพื่อนำไปยื่นให้กับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ., กยศ.) ต้องแจ้งสำนักวิชาการเพื่อทราบด้วย นิสิตสามารถดำเนินการขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต