ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ

การขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ (ไทย, อังกฤษ)

   นิสิตที่ประสงค์จะขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ จะต้องไม่มียอดคงค้างชำระใดกับทางมหาวิทยาลัย หากนิสิตมียอดค้างชำระ จะต้องชำระยอดค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถขอเอกสารได้ แต่ถ้านิสิตที่ประสงค์ขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการเพื่อนำไปยื่นให้กับงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ., กยศ.) ต้องแจ้งสำนักวิชาการเพื่อทราบด้วย นิสิตสามารถดำเนินการขอเอกสารได้ที่ https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ คลิกที่นี่

   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

   1. แจ้งทางอีเมล์ papawarin.pe@western.ac.th
      - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
      - แจ้งรายการเอกสารที่ขอ (พร้อมระบุจำนวน ตามยอดการชำระค่าธรรมเนียม)
      - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
   2. แจ้งทางไปรษณีย์ (ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร)
   3. เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอเอกสารทรานสคริปฉบับไม่เป็นทางการ ฉบับละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150