ปริญญาตรี

การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร

การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร
     นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเท่านั้น โดยนิสิตจะกรอกข้อมูลคำร้องขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท และรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว (พื้นหลังสีฟ้า) มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต