ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงสุล

การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงสุล

   นิสิตที่ประสงค์จะขอหนังสือขอตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารจบฯ เพื่อส่ง กรมการกงสุลนั้น จะต้องยื่นหนังสือทางราชการที่เป็นต้นเรื่องจากกรมการกงสุลมาด้วย พร้อมกับแนบสำเนาปริญญาบัตร สำเนาทรานสคริปและหนังสือรับรองคุณวุฒิของนิสิตมาด้วย โดยนิสิตสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล) หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักวิชาการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150