ปริญญาตรี

การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต

การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ไทย, อังกฤษ)
     นิสิตที่สามารถขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพปกติ (จะต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต) ทำการขอเอกสารได้ โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูลขอเอกสาร พร้อมกับแนบใบชำระค่าธรรมเนียมในการขอเอกสาร ฉบับละ 100 บาท มาที่สำนักวิชาการเพื่อดำเนินการออกเอกสารให้นิสิต