ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก

การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต

การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ไทย, อังกฤษ)

   นิสิตที่สามารถขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีสถานภาพปกติ (จะต้องไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต) นิสิตสามารถดำเนินการขอเอกสารได้ที่ https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ คลิกที่นี่

   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว นิสิตต้องแจ้งข้อมูลและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่สำนักวิชาการ โดยนิสิตสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
   
   1. แจ้งทางอีเมล์ papawarin.pe@western.ac.th
      - แจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล, รหัสนิสิต, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ จัดส่ง (กรณีชำระค่าจัดส่งมาด้วย)
      - แจ้งรายการเอกสารที่ขอ (พร้อมระบุจำนวน ตามยอดการชำระค่าธรรมเนียม)
      - แนบหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม)
   2. แจ้งทางไปรษณีย์ (ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอเอกสาร)
   3. เคาน์เตอร์สำนักวิชาการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี, วัชรพล)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฉบับละ 100 บาท, กรณีที่ขอฉบับภาษาอังกฤษ ให้แนบส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ passport ด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เบอร์โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 1311 หรือ 063-2034480 ถึง 84 ต่อ 1311
ที่อยู่ : สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150