การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หลักการและเหตุผล

         การทำวิจัยในมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งต่างประเทศและประเทศไทยได้พยายามวางแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม โดยตระหนักถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วม การวิจัย ในการดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์นั้นย่อมให้ความสำคัญกับระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลัก วิทยาศาสตร์ เพราะหากไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบถึงความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นต้องทำวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อมุ่งเน้นให้การทำวิจัยในมนุษย์เป็นไปตามหลักจริยธรรมและได้มาตรฐานสากล 
 • เพื่อให้ผู้ทำการวิจัยได้รับความคุ้มครอง และไม่กระทำการล่วงละเมิดต่อผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและบุคคลอื่น
 • เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้วิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย องค์กรและสถาบันอื่นตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 • . ติดตามตรวจสอบโครงการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าการวิจัยนั้นเป็นไปตามกระบวนการที่เสนอ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ ที่ปรึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 • รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ชฎาพร คงเพ็ชร กรรมการ (พยาบาลศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ จันทรโมลี กรรมการ (สาธารณสุขศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม กรรมการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล กรรมการ (เภสัชศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พันธุ์พานิช กรรมการ (บริหารธุรกิจ)
 • ดร.นริศรา กุลปรีชานันท์ กรรมการ (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสร็ฐ กรรมการ (สาธารณสุขศาสตร์)
 • ดร.เกียรติก้อง มูลเมือง กรรมการ (นิติศาสตร์)
 • นางวราพรรณ ตันเปาว์ กรรมการ ผบุคคลภายนอก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล กรรมการ (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • ดร.นีรนุช เนื่องวัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขั้นตอนการขอรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ขั้นตอนที่ 1 จัดทำเอกสารเพื่อเสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร จธ 1.1- จธ 4
 • ขั้นตอนที่ 2 เมื่อจัดทำเอกสาร จธ.1.1- จธ.4 เสร็จแล้ว โปรดดำเนินการให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเอกสารให้ครบทั้งหมดก่อนดำเนินการจัดส่ง
 • ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินค่าขอรับรองจริยธรรม
 • ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเอกสาร 12 ชุด ดังนี้
       1. เอกสาร จธ.1.2
       2. เอกสาร จธ 2.2
       3. เอกสาร จธ. 3.2
       4. เอกสาร จธ. 4
       5. แบบสอบถาม
       6. ประวัติ
       7. ใบประกาศนียบัตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       8. สำเนาใบเสร็จ
 • ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งไฟล์ข้อมูลมาที่ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ E-Mail research.re@western.ac.th ดังนี้
       1. แบบฟอร์มเสนออนุมัติโครงการ 1.2
       2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 2.2
       3. แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 3.2
       4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย 4
       5. แบบสอบถาม
       6. ไฟล์งาน 3 บท PDF
       7. ประวัติ
       8. ใบประกาศนียบัตรอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       9. สำเนาใบเสร็จ
 • ขั้นตอนที่ 6 จัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จำนวน 12 ชุด มาที่ ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-563-5252 ต่อ 5017

แบบฟอร์มเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไฟล์)

1. แบบฟอร์มเสนออนุมัติโครงการ 1.2   ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ 2.2   ดาวน์โหลด

3.แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 3.2   ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย 4   ดาวน์โหลด

5. หน้าปก   ดาวน์โหลด

6. เอกสาร checklist   ดาวน์โหลด

7. ตัวอย่างการเขียนเอกสารขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1.2-4  ดาวน์โหลด