บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

รอบเช้า 08.30-12.30น.

รอบบ่าย 13.00-16.00น.

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
Streaming ผ่านระบบ Yealing Meeting “เรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น”

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 (8.30- 12.00 ) วิทยาเขตวัชรพล
08.00 - 08.30 น.นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ Yealing Meeting 
08.30 - 08.45 น.ประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ( ดร.จุรีวรรณ มณีแสง รองอธิการบดี )
08.45 - 09.45 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) บรรยายเกี่ยวกับงานวิชาการ
09.45 – 10.15 น .นางสาวสมญา บาททอง (รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการสำนักวิชาการ กำกับดูแลงานทะเบียนและประมวลผล) บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้ระบบ X-regist 
10.15 – 10.45 น. ดร.เกียรติก้อง มูลเมือง บรรยายเรื่องระเบียบหอพักนิสิตและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
*** คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตรศาสตร์ วัชรพล คณะเภสัชศาสตร์
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 (8.30- 12.00 ) วิทยาเขตวัชรพล
08.00 - 08.30 น.นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ Yealing Meeting 
08.30 - 08.45 น.ประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ( ดร.จุรีวรรณ มณีแสง รองอธิการบดี )
08.45 - 09.45 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) บรรยายเกี่ยวกับงานวิชาการ
09.45 – 10.15 น .นางสาวสมญา บาททอง (รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการสำนักวิชาการ กำกับดูแลงานทะเบียนและประมวลผล) บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้ระบบ X-regist 
10.15 – 10.45 น. ดร.เกียรติก้อง มูลเมือง บรรยายเรื่องระเบียบหอพักนิสิตและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
*** คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบของการจัดงานปฐมนิเทศ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงกำหดนให้มีการปรับรูปแบบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นรูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพื่อป้องกันสุขภาพของนิสิตและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยทั่วกัน

ช่องทางในการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

นิสิตสามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศได้โดยผ่านระบบ Yealink Meeting ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น โดย มหาวิทยาลัยจะส่ง Link ไปใน e-mail ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตไว้เมื่อขึ้นทะเบียนนิสิต (e-mail @western.ac.th)

หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-563-5252 ต่อ 1311-1312 สำนักวิชาการ