ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ทุนอุดหนุนการศึกษา

      เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

 •  1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี
 • 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
 • 4. นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้ นิสิตใหม่สามารถติดต่อกับสำนักกิจการนิสิตของคณะต้นสังกัดได้โดยตรง

  ทุนสร้างฝันสู่ทันตแพทย์
  (ทุนให้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2564

  คณะทันตแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2564 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ตามหลักเกณฑ์พิเศษของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ รับทุนค่าเล่าเรียน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตร จำนวนการรับ 20 ทุน สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  รายละเอียด

  สนับสนุนบัณฑิตทางการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2564

  คณะพยาบาลศาสตร์โครงการทุน

  รายละเอียด