ปริญญาตรี (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

คู่มือนิสิต

รู้จักมหาวิทยาลัย

ปรัชญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 • “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” “The Power to Thought We Aim The

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
    IDWTU (Identity of Western University)
คือ

 • Intellectual - เป็นปัญญาชน
 • Development – พัฒนาตนดี
 • Work ability – ปฏิบัติงานมีทักษะ
 • Talent - มีสมรรถนะพิเศษ
 • Unity - ร่วมมือสามัคคี

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
        UWTU (Uniqueness of Western University)
คือ

 • United creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์
 • Wisdom - ชั้นนําทางปัญญา
 • Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
 • Universality – ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง

สีประจํามหาวิทยาลัย
 
           ฟ้าและเหลือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย
           
             ต้นราชพฤกษ์หรือ ต้นคูณ

เครื่องหมาย/สัญลักษณ์
     
     ความหมายสัญลักษณ์

 • หนังสือ แทน แหล่งความรู้อันจะเป็นประตูสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา
 • อะตอม แทน มูลฐานของการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และก้าว ทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก อ้น กว้างไกลอย่างต่อเนื่อง
 • สี แทน สีฟ้าของความสว่างสดใสและสีเหลืองของความเจริญรุ่งเรือง อัน เป็นสื่อกลางในการสร้างจิตวิญญาณของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 • ภูเขา แทน ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและภูมิทัศน์แห่งการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร ที่ยั่งยืน สถาพร นิรันดร์กาล

 การแต่งกาย

 • เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ประกอบด้วย กางเกงสแล็คสีดําขายาว แบบสุภาพ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ผ่าอก โดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก เข็มขัดทําด้วยหนังสีดําขนาด กว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ดุนเป็นรูปตรา สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เน็คไทแบบของมหาวิทยาลัย รองเท้าหนังคัทชูสี ดําหุ้มส้นแบบสุภาพ ถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย
 • เครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง ประกอบด้วยกระโปรงแบบสุภาพสี ดําไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูป เน้อผ้าไม่มีื ลวดลาย เดินตะเข็บตามขอบปกคอให้ปรากฏตะเข็บนอกด้วย ผ่าอก โดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 4 เม็ด ทํา ด้วยโลหะสีทอง ติดเข็มรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย ด้านหลังของตัวเสื้อมีสาบหลังที่กึ่งกลางตัว ใต้สาบทํากลีบชนิดครีบกว้าง 3.0 เซนติเมตร 1 กลีบ เข็มขัดทําด้วยหนังสีดํา ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คาด ทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ รองเท้าหนังคัทชูสีดําหุ้มส้นแบบสุภาพ

 (นิสิตหญิงชั้นปีที่1 รองเท้าผ้าใบสีขาว)

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่ออื่น

Facebook : สํานักกิจการนิสิต        https://www.facebook.com/groups/1505278256460606/
Facebook : กองทุนกู้ยืม
https://www.facebook.com/groups/629183330437655/


 กรณีป่วยฉุกเฉิน

 *** นิสิตสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ***

รอบรั้วราชพฤกษ์

สำนักกิจการนักเรียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สวัสดิการ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการด้านสวัสดิการสําหรับนิสิตดังนี้

 • ด้านสุขภาพอนามัย มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะนําส่งโรงพยาบาลประจําของ มหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับการ รักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ
 • การประกันอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับ การคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา และได้รับค่ารักษาพยาบาลใน กรณีที่บาดเจ็บ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้ กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งใน โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจะได้รับเงิน ชดเชยในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • สําหรับนิสิตที่เรียน รด. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้น ปีที่4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยม นิสิตใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชา ทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและสอบวิชาทหารได้ก็สามารถเข้าเรียน วิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารที่เป็นนิสิตเก่าให้มาติดต่อ ขอรับแบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ที่สํานักกิจการนิสิต สําหรับนิสิตที่ไม่ได้เรียน รด. มหาวิทยาลัยจัดบริการให้แก่นิสิตที่ ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการ โดยผู้ที่ยื่น เรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประการจะต้องเป็นนิสิต ของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สําเร็จชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุ20 ปีบริบูรณ์ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่สํานัก กิจการนิสิต

หมายเหตุ

ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ นิสิตจะต้องติดต่อก่อนการเข้าตรวจเลือก 3 – 4 เดือน หรือ ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี”
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 – 8754699

ข้อปฏิบัติสําหรับนิสิตที่อาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย 

 เนื่องจากนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยมีเป็นจํานวนมาก จึงต้องมี กฎเกณฑ์เพื่อเป็นข้อปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในหอพักเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันใน หอพัก หากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามปฏิบัติจะถูก ลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยวินัยนิสิตดังนี้

 • นิสิตและผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดและเชื่อฟังคําแนะนําตักเตือนของ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และบุคลากรงานหอพัก
 • นิสิตและผู้พักอาศัยต้องช่วยกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ทรัพย์ สมบัติของหอพักและของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด เมื่อพบเห็นสิ่งชํารุดเสียหายเกิดขึ้นในหอพักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบทุก ครั้ง
 • นิสิตต้องเข้าร่วมประชุมอบรมตามที่หัวหน้างานหอพัก หรืออาจารย์ ที่ปรึกษาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเรียกเข้าประชุมอบรมที่จัดขึ้นเพื่อ พัฒนานิสิต
 • นิสิตและผู้พักอาศัยต้องแต่งกายสุขภาพ และระวังมารยาทไม่ให้ เป็นที่รําคาญ หรือรบกวนผู้อื่น
 • นิสิตต้องไม่เล่นการพนันในหอพักโดยเด็ดขาด
 • นิสิตต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุก 
 • นิสิตต้องไม่นําอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือเชื้อเพลิงอันก่อให้เกิด อัคคีภัย เข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
 • นิสิตต้องไม่นําสัตว์เลี้ยงเข้าในหอพัก และห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดใน หอพัก
 • นิสิตต้องไม่สูบบุหรี่ในหอพักโดยเด็ดขาด
 • นิสิตต้องไม่กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร และทรัพย์สินของหอพัก ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก การกระทําของตน  
 • นิสิตต้องไม่นําเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด เข้าไปใช้ใน ห้องก่อนได้รับอนุญาต
 • นิสิตต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก
 • นิสิตต้องไม่นําสิ่งของมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหาย เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การลักขโมย การประสงค์ทรัพย์ผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัยถือเป็น การกระทําผิด ร้ายแรง
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพัก กรณีที่มีญาติประสงค์จะพัก ค้างคืน จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักอนุญาตก่อน ทั้งนี้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักจะเป็นผู้รับผิดชอบ