ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

การศึกษาวิชาทหาร (รด.)

    มหาวิทยาลัยจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรับต่อจากโรงเรียนมัธยม นิสิตใหม่ที่เข้าและเคยเรียนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและสอบวิชาทหารได้ ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้

 1.  ติดต่อขอรับใบรายงานตัวที่สำนักกิจการนิสิต 

 2.เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

  • 2.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบร้อยและถูกต้อง
  • 2.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบ) จำนวน 3 รูป
  • 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) จำนวน 3 ฉบับ
  • 2.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
  • 2.5 ใบรับรองการสำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา ฉบับจริง
  • 2.6 หนังสือรับรองการนิสิต ฉบับจริง

  หมายเหตุ

  •  1.หลักฐานเอกสารที่สำเนาทุกฉบับ ให้นิสิตลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • 2.ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารที่เป็นนิสิตเก่า ให้มาติดต่อขอรับ แบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ที่สำนักกิจการนิสิต