บริการนิสิต

สมัครเรียน

ปริญญาโทและปริญญาโทตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

การปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
Streaming ผ่านระบบ Yealing Meeting “เรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น”

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
08.00 - 08.30 น.นิสิตลงทะเบียนผ่านระบบ Yealing Meeting 
08.30 - 08.45 น.พิธีกรเชิญประธานกล่าวต้อนรับนิสิตและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ( รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ สุขสม ผู้ช่วยอธิการบดี )
08.45 - 09.45 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร (ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ) บรรยายเกี่ยวกับงานวิชาการ
09.45 – 10.15 น .นางสาวสมญา บาททอง (รองผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการสำนักวิชาการ กำกับดูแลงานทะเบียนและประมวลผล) บรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้ระบบ X-regist 
10.15 – 10.45 น. ดร.เกียรติก้อง มูลเมือง บรรยายเรื่องระเบียบและวิธีการสอบออนไลน์  
10.45 – 11.45 น.อาจารย์ศิโรรัตน์ เพ็ชรกันจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย แนะนำวิธีการเรียนการสอนผ่านระบบ X-studi
11.45 – 12.00 น.หน่วยงาน call center แนะนำช่องทางการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
12.00   นิสิตพบคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ  

ดาวน์โหลด

รูปแบบของการจัดงานปฐมนิเทศ

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงกำหดนให้มีการปรับรูปแบบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564เป็นรูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเพื่อป้องกันสุขภาพของนิสิตและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยทั่วกัน

ช่องทางในการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

นิสิตสามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศได้โดยผ่านระบบ Yealink Meeting ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น โดย มหาวิทยาลัยจะส่ง Link ไปใน e-mail ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตไว้เมื่อขึ้นทะเบียนนิสิต (e-mail @western.ac.th)

หากนิสิตมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-563-5252 ต่อ 0 (Call Center) . 063-203-4481-4 . 088-750-9481-2 (เวลา 8.30-17.00น.)