ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)

    มหาวิทยาลัย จัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจฯ จะต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 29(3) และกฏกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2 บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา 29(3) คือ (1) การศึกษาในระบบตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่สำนักกิจการนิสิต โดยกรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  •  สำเนา สด.9 (หน้า – หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับสำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  •  หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ
ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นิสิตจะต้องติดต่อก่อนการเข้าตรวจเลือก 3 – 4 เดือน หรือในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี หลังจากนิสิตยื่นเอกสารหลังฐานเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถตรวจสอบผลการขอผ่อนผันได้ที่สำนักกิจการนิสิตในเดือนมีนาคม และนิสิตจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้จะไม่ได้รับสิทธิในการขอผ่อนผัน และจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย

   ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

  •  นิสิตต้องไปตรวจสอบรายชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารของนักศึกษาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษามาติดต่อที่แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษาทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้ต่อไป)
  • นักศึกษาต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก(สด.35) โดยไม่ต้องจับสลาก (หากนักศึกษาจับสลากจะถือว่าสละสิทธิ์จากการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร)
  • นักศึกษาต้องขอรับหมายเรียก (สด.35) ของปีถัดไปทุกปี (นักศึกษาจะได้รับหมายเรียกของปีถัดไปในวันที่ไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจ เลือก) และให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อ 2 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือมีอายุครบ 26 ปีบริบูรณ์ นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันฯ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนั้น

   ความผิดฐานไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร

      นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้ แต่ไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หรือไปแสดงตนแต่ ไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ จะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี (จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกส่งตัวเข้ากองประจำการเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีสิทธิ์จับสลาก)