ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

ทุนอุดหนุนการศึกษา

          เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

  • 1. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปริญญาตรี
  • 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
  • 4. นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้ นิสิตใหม่สามารถติดต่อกับสำนักกิจการนิสิตของคณะต้นสังกัดได้โดยตรง