ปริญญาตรี (วิทยาลัยสหวิทยาการ)

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

       เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

       1. แบบ กยศ. คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเหมาจ่าย

       2. แบบ กรอ. คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาระบุไว้

       รายละเอียดติดตามได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ www.studentloan.or.th